ЛАЗЕРНО РЯЗАНЕ
гр.Пловдив, бул.Кукленско шосе 17, в двора на завод "РЕКОРД" - зад въртящия мотокар, хале 25
тел.: 0886 74 00 34
/
тел.: 0886 74 00 37
ceyan.ltd@gmail.com     http://www.la3er.eu
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие
19.04.2016 - Тръжна документация на Бенефициент „Цеян" ООД по договор BG16RFOP002-2.001-0201-С01, с предмет: "Закупуване на 1 брой хидравличен абкант с ЦПУ и 1 брой четириопорен електрокар“
  Срок за подаване на оферти  - 27.04.2016 г., 18.00 ч.
Сваляне на прикачените файлове:
Документация    "ЦЕЯН" ООД има сключен ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0201-C01

Инвестиции за подобряване на производствения капацитет и увеличаване на износа на "Цеян" ООД.


Обща цел на проекта е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността и експортния капацитет на "ЦЕЯН" ООД, чрез инвестиции и въвеждане в експлоатация на ново високотехнологично оборудване.
Специфичните цели на проекта са да увеличим производствения капацитет, качеството и ефективността на производство чрез въвеждане на 2 броя съвременни производствени технологии.

Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим производствените процеси и да повишим производствения капацитет. Това пряко ще допринесе за повишаване на експортния ни потенциал, като микропредприятие, в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични машини ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ на ОП ИК за растеж на предприятията.

"ЦЕЯН" ООД с предмет на дейност „Механично обработване на метал“ е специализирана в производство на метални изделия - складово оборудване; подемна техника; заготовки за спирачни дискове и накладки за велосипеди и автомобили; метални изделия с приложение в екстремния туризъм. "ЦЕЯН" ООД има потребност да отговори на повишеното потребителско търсене при запълнен производствен капацитет, както и да повиши качеството и конкурентоспособността на продукцията си, за да разшири позициите си на международни пазари. Предприятието експлоатира физически и морално остарели производствени мощности, които не са достатъчно ефикасни и водят до висока трудоемкост, суровиноемкост и нестабилни параметри на производствените процеси. За да отговори на тези потребности, проектът предвижда закупуване на ДМА, представляващи цялостно нови решения. Машините ще увеличат производствения капацитет, ще засилят експортния потенциал и ще осигурят прецизни производствени параметри, които ще подобрят ресурсната ефективност и ефикасността в производствения процес и ще намалят разходите на единица продукция. Очакваните резултати по проекта са: подобряване на конкурентоспособността и създаване на потенциал за експорт, намаляване на производствените разходи и увеличаване на производствения капацитет. Проектът е насочен към изпълнение на следните дейности: подобряване на производствените процеси, подобряване на съществуващите продукти и внедряване на нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.

Обща стойност на проекта е 293375 лв., от които 174558,13 лв. европейско и 30804,38 лв. национално съфинансиране.
...:: НОВИНИ ::...
WYSIWYG Web Builder
06.06.2017
"Документация за провеждане на процедура за избор на изпълнители - "Избор с публична покана" по реда на ЗУСЕСИФ на бенефициент по ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0098 -C01, "ЦЕЯН" ООД с предмет:„Разработване и въвеждане на Система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/“

Срок за подаване на оферти до 15/06/2017."
Сваляне на прикачените файлове: Документация


06.03.2017г.
„ЦЕЯН“ ООД сключи ДБФП № BG16RFOP002-2.002-0098-C01
Развитие на управленския капацитет на „ЦЕЯН“ ООД чрез въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/
Обща цел на проекта е да допринесе за Развитие на управленския капацитет и растеж на „ЦЕЯН“ ООД, чрез инвестиции във въвеждане на система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/.

Специфичните цели на проекта са да увеличим производителността, приходите от продажби и обема на износа на стоки и услуги, реализиран от „ЦЕЯН“ ООД.
Изпълнението на проекта ще ни даде възможност да подобрим управленския капацитет и растеж на „ЦЕЯН“ ООД. Това пряко ще допринесе за повишаване на административния, производствен и технически капацитет, експортния ни потенциал, производителността, приходите от продажби като микро предприятие, в съответствие с основната цел на настоящата процедура. Освен това, използването на съвременни високотехнологични софтуерни решения ще повиши ефективността на производството, което ще е принос към основната цел на Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“, схема „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ на ОПИК за растеж на предприятията.

"ЦЕЯН" ООД с предмет на дейност „Механично обработване на метал“ е специализирана в производство на метални изделия - складово оборудване; подемна техника; заготовки за спирачни дискове и накладки и метални изделия.
С настоящото проектно предложение „ЦЕЯН“ ООД планира да внедри система за планиране и управление на ресурсите /ERP система/, която ще обхване всички работни процеси в компанията.
Към настоящия момент производствените мощности на „ЦЕЯН“ ООД са натоварени на 100 %. Производственият капацитет на компанията е достигнал пълния си обем. Това налага ръководството на фирмата да намери решение на ситуацията, така че да осигури възможност за удовлетворяване на постоянно установеното нарастващо търсене на продукцията на „ЦЕЯН“ ООД. Ето защо, след извършен анализ и оценка на потребностите на фирмата, се спира на въвеждането на ERP система в производството, която ще оптимизира процесите в предприятието и ще осигури така необходимия, технически, производствен и административен капацитет силно необходими на компанията с оглед постигане на целите ѝ.
Въвеждането на ERP система в предприятието, непосредствено ще доведе до:
Изменение на средните генерирани приходи от износ вследствие на инвестицията по проекта с не по-малко от 20 %.
Нарастване на нетните приходи от продажби/Обща стойност на проекта с не по-малко от 30%.
Нарастване на производителността на предприятието вследствие на изпълнението на проекта с не по-малко от 12%.
Очаквани резултати вследствие на изпълнението на проекта: РАЗВИТ УПРАВЛЕНСКИЯ КАПАЦИТЕТ И РАСТЕЖ НА МСП В „ЦЕЯН“ ООД, чрез въведена ERP система, специално разработена за производството на компанията. Благодарение на внедряването на системата ще бъдат подобрени следните процеси: процес на планиране и вземане на решения, процес на организация на ресурсите, процес на организация на производствения процес, процес на реализация на продуктите и процес на интернационализация на продуктите.

Обща стойност на проекта е 279 000.00 лв., от които 166 005.00 лв. европейско и  29 295.00 лв. национално съфинансиране.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие